பிணற்றல்கள் - 1

முடிவிலி :

கணித பாடத்தின்
'முடிவிலி' யை
விளக்கி கொண்டிருந்த
ஆசிரியர் சொன்னார்
அது ஒன்றும் இல்லை
அம்மாவின் அன்பு..!

புன்னகைப்பூ 

பூவுக்கும் புன்னகைக்கும்
என்ன ஒரு தொடர்பு!
இரண்டுக்குமே
ஆயுள்
அதிகம் இல்லை

முதல் முறையாக இப்படி கிறுக்குகிறேன்..
அதனால் மோசமாக தானிருக்கும்..
மெல்ல வளர்வேன் எனும் நம்பிக்கையில்...

லேபிள்கள்: ,